1. Kế hoạch
  2. Đăng ký
  3. Xác nhận
  4. Cảm ơn